Razpis

RAZPIS PROJEKTA VESELI PRSTKI – maj 2022

 sta objavila:

japan-piano-center-epta-drustvo-klavirskih-pedagogov-razpis-glasbena-sola-yamaha-ucenje-klavirja-glasbena-sola-klavir-salon-veseli-prstki-3
japan-piano-center-epta-drustvo-klavirskih-pedagogov-razpis-glasbena-sola-yamaha-ucenje-klavirja-glasbena-sola-klavir-salon-veseli-prstki-2

1. Vabimo vse državne in zasebne glasbene šole, da izberejo in prijavijo na razpis največ 3 kandidate iz svoje ustanove. Izbrani naj bodo mladi, nadpovprečno nadarjeni pianisti v starosti do 9 let (učenci, ki bodo v letu 2022 dopolnili 9 let in mlajši), ki se bodo predstavili s prostim programom od 4 do 5 minut. V obsegu dane minutaže bo obvezno izvesti eno izmed skladb, ki bodo objavljene v reviji Virkla št. 9.

Revija bo izšla v novembru 2021 in bo dosegljiva po ceni 10 €. Možno naročilo bo na spletni strani www.epta.si ali pa jo boste lahko kupili v salonu Japan piano center.

Vsak kandidat bo ob registraciji na projekt VESELI PRSTKI dolžan pokazati originalni izvod revije Virkla št. 9.

Prijavitelj je lahko le glasbena šola ali katerakoli druga glasbena ustanova v Sloveniji, v okviru katere kandidat deluje pod vodstvom učitelja ali mentorja.

Rok za prijavo je 1. april 2022. Prijavite se lahko na povezavi: PRIJAVA

Rok za prijavo na projekt Veseli prstki podaljšan do 30. aprila 2022.

2. Ob prijavi je potrebno priložiti sledeče priloge:

 • Fotokopija izpiska iz matične knjige ali osebnega dokumenta.
 • Motivacijsko pismo ali motivacijski video (obseg vsebine motivacijskega pisma do ene tipkane strani ali motivacijski video v dolžini do 3 minute. Pismo ali video naj vsebuje kratko predstavitev kandidata in njegove želje ter vizije za prihodnost).
 • Priporočilo mentorja/učitelja, ki poučuje kandidata.
 • Dokazila o dosedanjih dosežkih, ki so navedeni na obrazcu (tekmovanja, revije, pomembni nastopi).
 • Izpisek osebnega dohodka zadnjih treh mesecev obeh staršev ali skrbnika, ki se sklada z navedenimi podatki na obrazcu o socialno-ekonomskem statusu kandidata.
 • Podpisana izjava glasbene ustanove kot prijavitelja kandidata.
 • Podpisana izjava o seznanjenosti z informacijami o obdelavi osebnih podatkov.

Prijave, ki ne bodo v skladu z razpisnimi pogoji, bo razpisna komisija izločila iz razpisa in o tem prijavitelja pisno obvestila.

Nepopolne prijave bo na zahtevo komisije treba dopolniti v roku 3 delovnih dni.

3. Tri dni zaporedoma bodo po trije člani komisije poslušali kandidate in določili 6 finalistov na posamezen dan.  

V ožji krog finalistov, ki jih bo izbrala komisija ob koncu posameznega dne, se bo uvrstilo skupno 18 kandidatov.

Zadnji dan predstavitve bo razpisna komisija na osnovi razpisnih meril objavila imena 18 finalistov, ki bodo prvo soboto od zadnjega dneva predstavitve vseh kandidatov nastopili na finalnem koncertu projekta VESELI PRSTKI.

Ob zaključku koncerta bodo objavljena imena treh nagrajencev. Dogodek bo podprt z javnimi mediji.

Imena finalistov in prejemnikov nagrade boste našli na tej povezavi.

4. Strokovno komisijo sestavlja 9 članov Izvršnega odbora Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA.

Prijavljeni posamezniki in njihovi starši ali skrbniki s prijavo na razpis soglašajo, da imajo člani komisije dostop do vseh podatkov in informacij iz posredovanih vlog ter drugih podatkov o kandidatih, pridobljenih v skladu z informacijami o obdelavi osebnih podatkov iz tega razpisa in za namene tega razpisa.

5. Razpisna merila in točkovanje:

 • nastop kandidata,
 • vizija in cilji kandidata, ki jih izražata motivacijsko pismo ali video kandidata ter priporočilo mentorja/učitelja,
 • dosedanji dosežki,
 • socialno-ekonomski status družine.

Za vsako merilo bo komisija podelila od najmanj 1 do največ 5 točk.

Končno odločitev in izbor prejemnikov nagrade sprejme razpisna komisija na podlagi zbranih točk in danih dejstev, predloženih v razpisnih vlogah ter subjektivne presoje članov razpisne komisije.

Odločitev komisije je dokončna in nanjo ni mogoč ugovor ali pritožba.

Prav tako zaradi varovanja osebnih podatkov prijavljenih na razpis ni mogoč vpogled v podeljevanje točk sodelujočim oz. prijavljenim na razpis VESELI PRSTKI. Mogoč je le vpogled v podeljevanje točk prijavljenemu kandidatu samemu.

Če razpisna komisija po izboru prejemnikov nagrad ugotovi, da kateri od izbranih kandidatov ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kar v času izbora komisiji ni bilo znano ali ni bilo mogoče ugotoviti, oziroma se izkaže, da je komisija določenega finalista izbrala kot prejemnika nagrade na podlagi zmotnih, nepopolnih ali zavajajočih informacij in je to odločujoče vplivalo na točkovanje, lahko komisija takega kandidata izloči s seznama prejemnikov nagrade in nanj uvrsti drugega kandidata, ki ustreza razpisnim pogojem in glede na druge kandidate dosega višje število točk.

Komisija ni zavezana, da izbere kogarkoli izmed prijavljenih kandidatov.

6. S prijavo na razpis se kandidati in njihovi starši ali skrbniki, mentorji/učitelji strinjajo, da Društvo klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA in Japan Piano Center za namen promocije projekta VESELI PRSTKI 2022:

 • Objavita predstavitev in osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, šola ali glasbena ustanova, leto rojstva, kraj bivanja, ime mentorja/učitelja, dosežke, zgodbo in cilje za prihodnost, povzetek učiteljevega/mentorjevega pisma ter druge relevantne vsebine oddane vloge v razpisu) na spletnih straneh DKPS – EPTA in Japan piano centra ter na družbenih omrežjih in v drugih komunikacijskih kanalih oz. gradivih DKPS – EPTA in Japan Piano Centra, kar vključuje tudi vse medije, v katerih bosta DKPS – EPTA in Japan Piano Center promovirala projekt VESELI PRSTKI 2022 in s tem tudi kandidate za prejem nagrade.
 • Objavita pridobljene fotografije ali video posnetke kandidata na spletnih straneh DKPS – EPTA in Japan piano centra, na družbenih omrežjih, prav tako lahko navedeni material uporabi v drugih komunikacijskih, promocijskih in oglaševalskih gradivih.
 • Pozoveta kandidata, starše ali skrbnike in mentorja/učitelja, da sodelujejo v različnih promocijskih aktivnostih, ki bodo potekale v času oz. po zaključku razpisa; kandidat se mora glede na razpoložljivi čas odzvati in sodelovati pri pripravi promocijskih aktivnosti.
 • Pozoveta kandidata, da se zanj pripravijo dodatni predstavitveni materiali, spletna video predstavitev na spletnih straneh DKPS – EPTA in Japan piano centra, intervjuji, prispevki in drugi promocijski materiali za komuniciranje ali oglaševanje projekta tako na spletnih straneh DKPS – EPTA in Japan piano centra, kot tudi na drugih spletnih in družbenih omrežjih ter v drugih medijih, kjer bosta DKPS – EPTA in Japan piano center izvajala promocijo projekta VESELI PRSTKI 2022.

Časovna in vsebinska opredelitev dolžnosti v ožji izbor uvrščenih finalistov:

 • Uporaba in objava fotografij ter predstavitvenih materialov posameznega kandidata na spletnih straneh DKPS – EPTA in Japan piano centra in na družbenih omrežjih (FB, Youtube, Instagram, Twitter ipd.) za neomejeno obdobje, zaradi pomena fotografij in slikovnih materialov za zgodovino, ker imajo trajen pomen za DKPS – EPTA in Japan piano center.
 • Uporaba fotografij in predstavitvenih materialov posameznega kandidata v drugih medijih javnega dosega za obdobje največ 10 let.
 • Japan Piano Center lahko uporabi vse e-mail naslove prijavljenih kandidatov za namen obveščanja o novostih in promocije.

7. Način podelitve nagrade: Ob zaključku finalnega koncerta bo razpisna komisija objavila 3 prejemnike nagrade. Nagrada, ki jo podarja Japan Piano Center je uporaba pianina Yamaha za obdobje do 6 let. Nagrada vključuje vsakoletno uglaševanje inštrumenta in njegovo vzdrževanje.

Protokol podelitve bo izveden najmanj 30 minut po končanem finalnem koncertu in ga določa razpisna komisija.

Japan Piano Center se zavezuje, da bo vsakemu od treh prejemnikov nagrade dostavil pianino Yamaha v roku 15 delovnih dni po podelitvi nagrade.

8. Dolžnosti prejemnikov nagrade: starši ali skrbniki kandidata, ki mu bo dodeljena nagrada, bodo ob prevzemu pianina Yamaha morali podpisati dokument o prevzemu in navodilih za uporabo. Če bo zaposleni Japan Piano Centra ob rednem vsakoletnem obisku ugotovil, da se z inštrumentom ne ravna v skladu z navodili za uporabo, je inštrument lahko predčasno prejemniku nagrade odvzet. Prav tako je dolžnost staršev ali skrbnikov nagrajenca, da ob morebitni prekinitvi učnega procesa igranja na klavir, to sporočijo razpisni komisiji in se pianino Yamaha vrne sponzorju Japan Piano Center.

9. Izjava o seznanjenosti z informacijami o obdelavi osebnih podatkov:

S podpisom obrazca v prilogi sem seznanjen z vsemi nameni uporabe osebnih podatkov za pridobitev nagrade, ki jo podarja DKPS – EPTA in Japan Piano Center ter z drugimi pomembnimi informacijami v zvezi z varstvom osebnih podatkov ter soglašam, da se za namene obravnave vloge za pridobitev nagrade, dokazil, izvedbe izbora, kontaktiranja in obveščanja obdelujejo osebni podatki, ki se nanašajo name in ki bodo pridobljeni v skladu z razpisnimi pogoji za pridobitev nagrade.

10. Za dodatne informacije lahko pišete na e-naslov: veseliprstki@gmail.com

NOSILCA PROJEKTA VESELI PRSTKI

japan-piano-center-epta-drustvo-klavirskih-pedagogov-razpis-glasbena-sola-yamaha-ucenje-klavirja-glasbena-sola-klavir-salon-veseli-prstki-3
japan-piano-center-epta-drustvo-klavirskih-pedagogov-razpis-glasbena-sola-yamaha-ucenje-klavirja-glasbena-sola-klavir-salon-veseli-prstki-2

SPONZORJI PROJEKTA VESELI PRSTKI

yamaha_logo_violet

TOP